Felelősségbiztosítások

AJÁNLATKÉRÉS

Általános felelősségbiztosítás

A biztosító megtéríti a biztosított által okozott mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károkat, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik. Tehát a biztosító a biztosítottat, mint a kár okozóját mentesíti a kártérítési kötelezettsége alól.

Szakmai felelősségbiztosítás

A foglalkozás gyakorlása során elkövetett mulasztás, tévedés illetve a foglalkozási szabályok megsértése esetén a jogi felelősségre alapított kártérítési igényekkel szemben nyújt fedezetet a biztosított szervezetnek vagy személyeknek. A legtöbb kár mulasztásra vezethető vissza. Napjainkban egyre gyakoribb, hogy a károsult peresítéshez folyamodik, így megoldást jelenthet, hogy a szakmai kockázatot szakmai felelősségbiztosítással csökkentsék. Ezen biztosítás manapság egyre jobban elterjedt és egyre több szellemi szolgáltató tevékenységet végző vállalkozásnak van.

Termékfelelősség-biztosítás

A termékfelelősség- biztosítás a termék forgalmazóját, előállítóját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját, a selejtes áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól mentesíti. Egyre több külföldi megrendelő kéri magyar beszállítóit ezen biztosítás megkötésére a kockázatok csökkentése érdekében, ami alapján tovább tudják hárítani káraikat. Egy ilyen kár továbbhárítása a beszállítókra nagyon komoly anyagi nehézséget jelenthet, rosszabb esetben csődbe is viheti a hibás termék gyártóját. A beszállítói oldalról pedig a biztosítás hiánya jelent egy nagymértékű kockázatot a vállalkozásra, amit termékeinkkel lehet kezelni és kiszámítható költségként elszámolni, szemben az akár több százmilliós egyszeri veszteséggel.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

Azon kártérítési követelésekre nyújt fedezetet, amelyeket a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése esetén a biztosított szerződéses partnereinek okozott dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak. Többek között téríti képviselő ügyvéd munkadíját és kiadásait, illetve a felkért (biztosító által jóváhagyott) szakértő költségét.

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

A gazdálkodás, termelés során előfordulhatnak olyan esetek, amikor a természeti és épített környezet elemei és tárgyai szenvednek kárt. Azok a hirtelen, váratlan, balesetszerűen előre nem kalkulálható módon bekövetkező környezetszennyezéssel járó, a normál üzemi módtól eltérő eseményre visszavezethető környezetkárosodások vonhatók ezen biztosítási védelem alá, amelyekért a vállalkozás (a magyar jog hatályos rendelkezései szerint) kártérítési felelősséggel tartozik.

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

A vezetők munkájuk során naponta hoznak döntéseket. Egy helytelen döntés következtében veszélybe kerülhet az egész vállalat vagyona, ellehetetlenülhet további működése, vagy a döntés következményeinek helyreállítása csak komoly pénzügyi nehézségek árán lehetséges. A vezetői munka önmagában – iparágtól és társasági mérettől függetlenül – komoly felelősségi kockázatot jelent.
Az új Polgári Törvénykönyv 2014. márciusi 15-i hatályba lépésével a a társaságok vezető tisztségviselőinek a saját magánvagyonuk terhére is vállalniuk kell felelősséget a vezetői minőségükben okozott károkért! Az új Polgári Törvénykönyv a társaságokat szigorúbb megfelelésre kötelezi, és nagyobb felelősséget ró rájuk és vezető tisztségviselőikre. Eddig a vélt vagy valós kártérítési igényekre vonatkozó eljárásokat a társaságok ellen indították, az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésétől viszont közvetlenül a vezető tisztségviselővel szemben is igényérvényesítésére nyílik lehetősége a károsultaknak.
A vezetői kockázatokra nyújt fedezetet a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása (D&O biztosítás). A biztosítással a vállalat – és annak tulajdonosi köre – kivédheti a vezető tisztségviselő személyére irányuló, az állítólagos kötelezettségszegésére alapozott, kártérítési igényeket. Megfigyelhető, hogy a tulajdonosok, a részvényesek egyre gyakrabban indítanak kártérítési pereket a társaságokkal és azok vezetőivel szemben, akár vezetői döntés miatt elmaradt haszonról, akár kártérítési követelés megtérítéséről legyen szó. Emellett egyre jelentősebb szerepük van a különböző jogvédő szervezeteknek, akik a károsultak részére nyújtanak – alapvetően jogi – segítséget igényeik érvényesítésében. Ezekkel szemben csak az adott területen jártas, speciálisan képzett, megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező, sokszor jelentős költséget jelentő szakértők bevonásával lehet csak megfelelően védekezni, eredményesen fellépni.
A D&O biztosítás védelmet nyújt a vezető tisztségviselők és családjaik számára, a tulajdonosok/részvényesek számára, a társaság munkavállalói, külső és belső partnerei számára és kiemelt eleme a vállalati kockázatkezelésnek.
A D&O biztosításban lefedhető kockázatok:

  • jogi védelem az adott jogterület legjobb szakértőivel
  • hatósági vizsgálatok miatt felmerülő költségek megtérítése
  • károsult tisztán pénzügyi veszteségének megtérítése
  • a biztosított saját jogi védekezése költségeinek megtérítése
  • kárenyhítési tanácsadás költségeinek megtérítése
  • jó hírnév sérelmeinek orvoslása költségeinek megtérítése
  • bírságok, büntetések megtérítése
  • büntető eljárási óvadék és polgári peres vagyoni biztosíték költségeinek megtérítése
  • szakértői költségek megtérítése

Munkáltatói (munkabaleseti) felelősségbiztosítás

A munkáltatói felelősségbiztosítást a munkáltató köti, és térít a munkavállaló olyan balesetére, amely a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri őt. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha az a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagmozgatás, anyagvételezés, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri.; A biztosító szolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosítottnak a biztosítási eseménnyel összefüggésben az Egészségbiztosítási Pénztárral és/vagy a Nyugdíj-biztosítási Igazgatósággal szemben keletkezett megtérítési kötelezettségére is, a munkabaleset kapcsán a munkavállalónak nyújtott egészségbiztosítási ellátás, valamint baleseti nyugellátás vonatkozásában.

Felelősségbiztosítások

AJÁNLATKÉRÉS