Vagyonbiztosítások

All risks vagyonbiztosítás

Az All risks vagyonbiztosítás összkockázati vagy minden kockázatra kiterjedő biztosítás, amely minden kockázatra fedezetet nyújt, ami nincs kizárva. Káresemény bekövetkeztetkor a biztosítónak kell bizonyítania, hogy a kár a kizárások közé tartozott, amennyiben nem akarja téríteni azt. Legfőképpen egyedi, ipari vagyonbiztosításoknál, szállítmány és építés-szerelés biztosításoknál használják.

Üzemszünet biztosítás

Káresemény bekövetkeztekor nemcsak anyagi jellegű károkkal kell számolnunk, hanem ezek következményeivel is, melyek gyakran sokkal súlyosabbak, mint maga a dologi kár, ugyanis a haszon termelésének feltételei megszűnnek. Üzemszünet biztosításra tehát azért van szükség, hogy egy dologi kár következtében a fizetésképtelenséget vagy csődhelyzetet elkerülje a cég. Az üzemszünet-biztosítás meghatározott vagyonbiztosítási események miatt bekövetkező üzemszünet miatti üzemszüneti veszteségekre és költségekre nyújt fedezetet A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti az üzemszünet alatt, normál üzletmenet esetén elért nyereséget, valamint a folyamatos üzemi költségeket, amelyeket a vállalat kigazdálkodott volna.

Elektronikai gépek, berendezések biztosítása

Egy vállalkozás “életében” a termelési folyamat nélkülözhetetlen elemei az elektromos berendezések illetve számítógépek, így azok kiesése komoly gondot jelenthet. A biztosító társaság fedezetet vállal az elektromos berendezésekben, valamint számítógépekben és tartozékaikban bekövetkező károk széles körére. Biztosításuk új értéken történik, de amortizáció figyelembevételével lehetőség van az valóságos értéken történő térítés kikötésére is.

Tűz- és kiegészítő kockázatok biztosítása

A véletlen, váratlan, balesetszerűen bekövetkező események által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett anyagi károkra nyújt fedezetet. Kiterjedhet tűz, robbanás, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása és repülőgépek lezuhanása által okozott károkra. Épületekre, építményekre, műszaki berendezésekre, felszerelésekre, gépekre, készletekre,átvett vagyontárgyakra, egyéb vagyontárgyakra egyaránt megköthető. Továbbá kiegészítő biztosításként vihar, felhőszakadás, jégverés, vízcsőtörés, földmozgás, ismeretlen jármű ütközése, elektromos áram okozta tűz gépekben, technológiai csőtörés, füst és hő okozta károk, vandalizmus eseményére, földrengés, árvíz esetére stb. köthető.

Építés-szerelés (C.A.R.) biztosítás

A beruházóknak, kivitelezőknek egyre nagyobb kihívásokkal kell megküzdeniük egy-egy építési projekttel kapcsolatban. Fontos, hogy minél összetettebb, teljes körű biztosítási védelemmel rendelkezzenek a beruházással kapcsolatban, hiszen egy káresemény kapcsán akár milliárdos nagyságrendű károk is keletkezhetnek

 • I. All risk vagyonbiztosítás

  Építési teljesítés: Az építési vállalkozó és alvállalkozóinak összes szerződés szerinti teljesítése, beleértve az építési terület előkészítő munkálatait, valamennyi az építési helyszínen tárolt és az adott épület kivitelezéséhez szükséges anyagot.
  Építés helyszíni berendezések: szállásépületek, raktárszínek, előkészítő berendezések, keverő berendezések, állványzatok, elektromos- és vízellátó berendezéseket stb.
  Építőgépek: földmunkagépek, daruk és helyszíni közlekedési eszközök (közúti közlekedésre nem engedélyezettek).
  Meglévő épületek, amelyeken vagy amelyek mellett dolgoznak: Olyan objektumok, melyek a biztosított megőrzése vagy felügyelete alá tartoznak (idegen tulajdon, mely nem képezi a munka tárgyát, felelősségbiztosítás keretében biztosítható).
  Káreseményekkel kapcsolatos többletköltségek: a kártérítés-köteles károkkal kapcsolatos helyreállítás, romeltakarítási munkálatok többletköltségei.

 • II. Felelősségbiztosítás

  Az építkezés lebonyolításával kapcsolatban lévő személyi- és dologi károk nyomán harmadik személy részéről fellépő kártérítési igények, melyekért a biztosított a törtvényes előírások alapján felelőssé tehető. Ki vannak zárva a biztosított alkalmazottainak és dolgozóinak üzemi balesetből származó kártérítési igények.

 • III. ALOP (Advanced Loss of Profit)

  Ezen fedezet a beruházó számára nyújt megfelelő biztosítási védelmet a biztosítási esemény miatti késedelmes átadás következtében kieső bevételek megtérülésére az alábbiak szerint:

  Tényleges veszteség alatt jelen záradék alapján térül:
  • a késedelem okozta bevételkiesés miatt elmaradó bruttó nyereség és
  • a termelési (üzemelési) költségek növekményének

Egyéb géptörés biztosítás

Ipari, mezőgazdasági gépek, mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések termelő berendezések, gépjármű felépítmények biztosíthatóak a géptörés biztosítással. Kiegészítő biztosításként, illetve önállóan is köthető. A biztosítás kiterjedhet kezelői hiba, rosszindulatú rongálás, külső mechanikus hatás, légköri elektromosság hatása következtében keletkező károkra. Mozgatható, illetve önjáró gépek, berendezések esetén a biztosítás mozgás közben fellépő károkra (pl.: ütközés, lezuhanás, stb.) terjed ki. Önjáró munkagépek esetén töréskárok szempontjából ez a biztosítás CASCO-hoz hasonló fedezetet nyújt. Egyaránt biztosítható egyedi gép, gépcsoport vagy akár a teljes géppark tehát gyakorlatilag ma már bármilyen gép és berendezés.

Mezőgazdasági gépbiztosítás (Munkagépekre vonatkozóan)

A mezőgazdasági tevékenység során üzemeltetett, azonosított, üzembe helyezett gépekre érvényes. A gép előre nem látható olyan részleges vagy teljes fizikai károsodására terjed ki, mely javítást vagy cserét tesz szükségessé. A biztosító megtéríti minden ideiglenes javítás költségét, ha ezek a végső javítás részét képezik, és nem növelik a javítás összes költségét. Abban az esetben, ha a biztosított vagyontárgy károsodása kijavítható, a biztosító megtéríti a vagyontárgy káridőpont előtti állapotának helyreállításához szükséges igazolt költségeket, valamint a javítások elvégzése miatt indokolt lebontás és újbóli felszerelés költségeit, valamint a javítóműhelybe történő normál fuvarozás és visszafuvarozás alapdíját, továbbá az esetleges vámokat és illetékeket, vissza nem téríthető adót (ÁFA) olyan mértékig, ameddig ezeket a kiadásokat a biztosítási összeg tartalmazza.

Mezőgazdasági biztosítások

Tapasztalatok szerint a mezőgazdaságban hajlamosabbak az emberek a kockáztatásra, pedig a szabad ég alatt nagy a természeti kitettség, ami sokkal inkább valószínűsíti a káresemények bekövetkezését. Az uniós tagországok biztosítási gyakorlatában szembetűnő, hogy a termelők a biztosítási költségeket éppen úgy betervezik, mint a többi, a termeléssel összefüggő költséget. Így nem is kérdés, hogy kössön-e a gazda az általa termesztett növényekre biztosítást, mert ez a kiadás már generációk óta a termelési folyamat és költségek részét képezi. A természeti változások, a globális felmelegedés veszélye, a klímaváltozás egyre fenyegetőbben jelentkező kísérőjelenségei különösen indokolják a mezőgazdasági biztosítás megkötését.

AJÁNLATKÉRÉS / ÉRDEKLŐDÉS